English
diplom utsnitt

Miljø


Som Norges ledende næringsmegler, er det viktig at Akershus Eiendom viser et samfunnsansvar relatert til miljø- og klimaspørsmål. De ansatte og partnere i Akershus Eiendom skal på alle nivåer være i stand til å ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning. To grunnleggende premisser for arbeidet med miljøstrategien har vært at all aktivitet har en miljøpåvirkning.

Les mer


Vi ønsker at vår virksomhet skal være redelig overfor natur og miljø. Naturen vi lever i påvirker igjen vår helse. Samtidig registrerer vi at miljøfokus i økt grad er blitt et suksesskriterium i samfunnet og vi tror således at et fokusert miljøarbeid vil utløse økt frivillighet. Det å sette miljøansvar på agendaen i Akershus Eiendom er naturlig og også helt i tråd med selskapets tilhørighet i en bransje som blir stadig mer miljøbevisst.   Utarbeidelsen av miljøstrategien har vært bevisstgjørende for Akershus Eiendom. Vi har i størst mulig grad forsøkt å involvere de ansatte, og da særlig utleie og leietakerrådgivning som blir i sitt daglige arbeid blir utfordret på feltet fra leietakere og gårdeiere.   Hovedinnfallsvinkelen til vårt arbeid på området er i hovedsak vår egen virksomhets miljøbelastning og å treffe tiltak deretter. I forlengelsen av en slik miljøstrategi er målet at Akershus Eiendom skal kunne ta bevisste miljøvalg og å utarbeide planer og tiltak til bruk i det daglige. Å utvise godt lederskap er, og skal fortsatt være, å utvise miljøansvar. 


VISJON

Akershus Eiendom skal ta ansvar for egen miljøpåvirkning.


HOVEDMÅL
Miljøansvar er et lederansvar og miljøstrategien må legge til rette for at selskapet og de ansatte tar aktive og miljøbevisste valg. Det å ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning peker på en handling til forskjell fra kun en verdimessig og holdningsmessig tydeliggjøring.   

Akershus Eiendom skal, på lokalt nivå, ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning.  


MÅLSETTINGER
Det er naturlig og nødvendig at den administrative delen av selskapet er seg sitt miljøansvar bevisst - også for å kunne fremstå med en miljømessig troverdighet overfor de ansatte og markedet.  

Målsettingene er:
  • De enkelte forretningsområdene skal tilrettelegge sin aktivitet på en måte som minsker behovet for reiseaktivitet, f.eks. gjennom økt bruk av telefonmøter, skype, osv.
  • Ved markedssamarbeid skal Akershus Eiendom etterspørre miljørapporter fra eksisterende og potensielle samarbeidspartnere, og videre oppfordre til et bevisst forhold til egen miljøpåvirkning.
  • Vår aktivitet gir potensial for betydelig besparelse i materialforbruk som belaster miljøet både i produksjonsfasen og som søppel etter bruk. Vi skal arbeide aktivt for å redusere innsatsfaktorene for å minske miljøbelastningen.
  • Befaringer og kundemøter skal tilrettelegges slik at transportbehovet i størst mulig grad begrenses. Transportbehovet skal primært dekkes ved bruk avkollektiv transport, by-sykler eller nullutslippsbiler.
  • Vi skal arbeide for gode miljømessige drifts- og avfallsrutiner av egen aktivitet, inkludert kildesortering i kantine.
  • Vi skal være en aktiv bidragsyter for utarbeidelse og oppdatering av miljøaspekter i avtaler for utleie av eiendom.
  • Vi skal tilstrebe miljøvennlige innkjøp av varer, utstyr og tjenester (f.eks. i samarbeid med Miljømerket Svanen eller Blomsten).

MILJØFYRTÅRN
I mai 2017 ble Akershus Eiendom tildelt Miljøfyrtårn-sertifikat av Stiftelsen Miljøfyrtårn.
aAkershus Eiendom AS. Haakon VIIs gate 5. Postboks 1739 Vika. 0121 Oslo
t+47 22 41 48 00 f+47 22 41 48 06 wakershuseiendom.no mpost@akershuseiendom.no

Kontakt ansatte Personvernerklæring