As Norway’s leading commercial real estate agent, it is important for Akershus Eiendom to demonstrate social responsibilities in relation to environmental issues. All employees and partners in Akershus Eiendom should, on all levels, be capable of taking an active responsibility for own environmental impact. A fundamental premise of our environmental strategy work has been acknowledging that all activities carry environmental impacts.

I mai 2017 ble Akershus Eiendom tildelt Miljøfyrtårn-sertifikat av Stiftelsen Miljøfyrtårn
Leaves

Vision

Akershus Eiendom skal ta ansvar for egen miljøpåvirkning.

Leaf and twig

Main goals

Miljøansvar er et lederansvar og miljøstrategien må legge til rette for at selskapet og de ansatte tar aktive og miljøbevisste valg. Det å ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning peker på en handling til forskjell fra kun en verdimessig og holdningsmessig tydeliggjøring.

Objectives

Det er naturlig og nødvendig at den administrative delen av selskapet er seg sitt miljøansvar bevisst - også for å kunne fremstå med en miljømessig troverdighet overfor de ansatte og markedet.

Leaves

The objectives are:

  • De enkelte forretningsområdene skal tilrettelegge sin aktivitet på en måte som minsker behovet for reiseaktivitet, f.eks. gjennom økt bruk av telefonmøter, skype, osv.
  • Ved markedssamarbeid skal Akershus Eiendom etterspørre miljørapporter fra eksisterende og potensielle samarbeidspartnere, og videre oppfordre til et bevisst forhold til egen miljøpåvirkning.
  • Vår aktivitet gir potensial for betydelig besparelse i materialforbruk som belaster miljøet både i produksjonsfasen og som søppel etter bruk. Vi skal arbeide aktivt for å redusere innsatsfaktorene for å minske miljøbelastningen.
  • Befaringer og kundemøter skal tilrettelegges slik at transportbehovet i størst mulig grad begrenses. Transportbehovet skal primært dekkes ved bruk avkollektiv transport, by-sykler eller nullutslippsbiler.
  • Vi skal arbeide for gode miljømessige drifts- og avfallsrutiner av egen aktivitet, inkludert kildesortering i kantine.
  • Vi skal være en aktiv bidragsyter for utarbeidelse og oppdatering av miljøaspekter i avtaler for utleie av eiendom.
  • Vi skal tilstrebe miljøvennlige innkjøp av varer, utstyr og tjenester (f.eks. i samarbeid med Miljømerket Svanen eller Blomsten).