Miljø

As Norway’s leading commercial real estate agent, it is important for Akershus Eiendom to demonstrate social responsibilities in relation to environmental issues. All employees and partners in Akershus Eiendom should, on all levels, be capable of taking an active responsibility for own environmental impact. A fundamental premise of our environmental strategy work has been acknowledging that all activities carry environmental impacts.

I mai 2017 ble Akershus Eiendom tildelt Miljøfyrtårn-sertifikat av Stiftelsen Miljøfyrtårn
Leaves

Vision

Akershus Eiendom skal jobbe for å begrense eget miljøavtrykk fra virksomheten til et minimum. Vi skal ta ansvar for miljøpåvirkning gjennom vår virksomhet/rådgivning til eiendomsbransjen. Vi skal være en tydelig rådgiver i forhold til ESG spørsmål i forbindelse med vårt utleie- og analysearbeid,

herunder ha et aktivt forhold til EUs oppdaterte klimamål knyttet til eiendomsnæringen.

Leaf and twig

Main goals

Miljøansvar er et lederansvar, og miljøstrategien må legge til rette for at selskapet og de ansatte tar miljøbevisste valg. Det å ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning betyr å omsette fastsatte verdier og holdninger til planer og handling.

Leaves

The objectives are:

  • Vår aktivitet gir potensial for betydelig besparelse i materialforbruk som belaster miljøet både i produksjonsfasen og som søppel etter bruk. Vi skal arbeide aktivt for å redusere innsatsfaktorene for å minske miljøbelastningen. Dette inkluderer bl.a. valg av materialer, energibruk, transport og avfallshåndtering
  • De enkelte forretningsområdene skal tilrettelegge sin aktivitet på en måte som minsker behovet for reiseaktivitet, og da særlig flyreiser, for eksempel gjennom økt bruk av telefonmøter, teamsmøter
  • Vi skal arbeide for gode miljømessige drifts- og avfallsrutiner av egen aktivitet, inkludert kildesortering og gjenbruk
  • Datahaller og skylagring er meget energikrevende. Vi skal iverksette tiltak for å begrense skylagring
  • Vi skal tilstrebe innkjøp av miljøvennlige varer, utstyr og tjenester (f.eks. se etter miljøsertifiseringer), og påvirke våre leverandører i bærekraftarbeidet
  • I markedssamarbeid skal Akershus Eiendom etterspørre miljørapporter fra eksisterende og potensielle samarbeidspartnere, og videre oppfordre til et bevisst forhold til egen miljøpåvirkning
  • Vi skal være en aktiv bidragsyter for utarbeidelse og oppdatering av miljøaspekter i avtaler for utleie av eiendom