Miljø

Som Norges ledende næringsmegler, er det viktig at Akershus Eiendom viser et tydelig samfunnsansvar relatert til miljø- og klimaspørsmål. De ansatte i Akershus Eiendom skal på alle nivåer være i stand til å ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning. Et grunnleggende premiss for arbeidet med miljøstrategien har vært at all aktivitet har en miljøpåvirkning.

Vi ønsker at vår virksomhet skal ha et miljøavtrykk som er så begrenset som mulig. Naturen vi lever i påvirker igjen vår generasjon og kommende generasjoners liv og helse. Vi registrerer at miljøfokus ikke bare har blitt et suksesskriterium i oppdragskonkurranser, men i aller høyeste grad en forutsetning for bærekraftig forretningsdrift i samfunnet, og vi tror således at et fokusert miljøarbeid er helt essensielt for hele eiendomsbransjen. Det å sette miljøansvar på agendaen i Akershus Eiendom er veldig naturlig, men også helt i tråd med selskapets tilhørighet i en bransje som i stadig større grad er påvirket av EUs klimamål og strakstiltak.

Utarbeidelsen av miljøstrategien har vært bevisstgjørende for Akershus Eiendom. Vi har i størst mulig grad forsøkt å involvere de ansatte, og da særlig Utleie og Leietakerrådgivning som i sitt daglige arbeid stadig blir involvert i miljøarbeid hos leietakere og gårdeiere.

Basis for vårt miljøarbeid er først vår egen virksomhets miljøbelastning og å treffe tiltak deretter. Dernest ambisjonen om å være en tydelig rådgiver i forhold til miljøspørsmål i forbindelse med vårt utleie- og analysearbeid.

I mai 2017 ble Akershus Eiendom tildelt Miljøfyrtårn-sertifikat av Stiftelsen Miljøfyrtårn
Leaves

Visjon

Akershus Eiendom skal jobbe for å begrense eget miljøavtrykk fra virksomheten til et minimum. Vi skal ta ansvar for miljøpåvirkning gjennom vår virksomhet/rådgivning til eiendomsbransjen. Vi skal være en tydelig rådgiver i forhold til ESG spørsmål i forbindelse med vårt utleie- og analysearbeid,

herunder ha et aktivt forhold til EUs oppdaterte klimamål knyttet til eiendomsnæringen.

Leaf and twig

Hovedmål

Miljøansvar er et lederansvar, og miljøstrategien må legge til rette for at selskapet og de ansatte tar miljøbevisste valg. Det å ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning betyr å omsette fastsatte verdier og holdninger til planer og handling.

Leaves

Målsettingene er:

  • Vår aktivitet gir potensial for betydelig besparelse i materialforbruk som belaster miljøet både i produksjonsfasen og som søppel etter bruk. Vi skal arbeide aktivt for å redusere innsatsfaktorene for å minske miljøbelastningen. Dette inkluderer bl.a. valg av materialer, energibruk, transport og avfallshåndtering
  • De enkelte forretningsområdene skal tilrettelegge sin aktivitet på en måte som minsker behovet for reiseaktivitet, og da særlig flyreiser, for eksempel gjennom økt bruk av telefonmøter, teamsmøter
  • Vi skal arbeide for gode miljømessige drifts- og avfallsrutiner av egen aktivitet, inkludert kildesortering og gjenbruk
  • Datahaller og skylagring er meget energikrevende. Vi skal iverksette tiltak for å begrense skylagring
  • Vi skal tilstrebe innkjøp av miljøvennlige varer, utstyr og tjenester (f.eks. se etter miljøsertifiseringer), og påvirke våre leverandører i bærekraftarbeidet
  • I markedssamarbeid skal Akershus Eiendom etterspørre miljørapporter fra eksisterende og potensielle samarbeidspartnere, og videre oppfordre til et bevisst forhold til egen miljøpåvirkning
  • Vi skal være en aktiv bidragsyter for utarbeidelse og oppdatering av miljøaspekter i avtaler for utleie av eiendom